نرخ اتحادیه تعمیرات پروتون

 

GEN2

ردیف شرح خدمات GEN 2
1 تعمیر کامل موتور 18000000
2 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر 12000000
3 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی 10000000
4 باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ 5000000
5 تعویض واشر درب سوپاپ 800000
6 تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم 3500000
7 تعویض زنجیر / تسمه تایمینگ 2500000
8 تعویض تسمه دینام 500000
9 تعویض تسمه کولر 500000
10 باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ 800000
11 تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها 500000
12 تعویض کاتالیزور دود بنک یک 600000
13 تعویض کاتالیزور دود بنک دو 600000
14 باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور 600000
15 تعویض ترموستات و پوسته ترموستات 600000
16 تعویض رادیاتور آب 800000
17 تعویض شیلنگ بالای رادیاتور 300000
18 تعویض شیلنگ زیر رادیاتور 400000
19 تعویض شیلنگ های بخاری 500000
20 تعویض دسته موتور راست 800000
21 تعویض دسته موتور چپ (زیر باطری) 1400000
22 تعویض دسته موتور عقب 700000
23 تعویض دسته موتور جلو 700000
24 تعویض باک بنزین توافقی
25 باز و بستن گیربکس جهت تعمیر گیربکس 6000000
26 باز و بستن گیربکس جهت تعویض کیت کلاچ 4000000
27 تعمیر پمپ کلاچ پائین 600000
28 تعمیر پمپ کلاچ بالا 1000000
29 باز و بست گیربکس جهت تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ 4300000
30 باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس 18000000
31 باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس 2000000
32 تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ 3000000
33 تعویض گردگیر پلوس راست سمت گیربکس 2000000
34 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ 2000000
35 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت گیربکس 2000000
36 تعمیر کامل جلوبندی بدون کمک 6000000
37 تعویض کمک های جلو هر عدد 2200000
38 باز و بستن طبق پایین و تعویض بوش 3000000
39 تعویض موج گیر هر طرف 1200000
40 تعویض قرقری راست فرمان 1500000
41 تعویض قرقری چپ فرمان 1500000
42 تعویض سیبک فرمان هر طرف 1000000
43 تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف 3000000
44 تعمیر کامل اکسل 8000000
45 بازویی راست اکسل 4000000
46 تعویض کمک عقب 2000000
47 تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ 2500000
48 تعویض موج گیر 1500000
49 میزان فرمان 300000
50 باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان 6500000
51 تعویض پمپ هیدرولیک 1000000
52 تعویض منبع هیدرولیک 800000
53 تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک 900000
54 تعویض شلنگ هیدرولیک 700000
55 تعویض یا تعمیر چهارشاخه فرمان 1800000
56 تعویض گردگیر فرمان چپ 600000
57 تعویض گردگیر فرمان راست 600000
58 شست و شوی سیستم هیدرولیک 1200000
59 تعویض بوستر و باز و سیتن پدال 3200000
60 تعویض موتور ABS و کالیبراسیون 2700000
61 تعویض پمپ ترمز بالا 1500000
62 تعویض کالیپر چرخ جلو 850000
63 تعویض دیسک چرخ جلو 850000
64 تعویض شلنگ ترمز جلو 600000
65 تعویض لنت جلو دو طرف 300000
66 بازدید لنت چهارچرخ و رگلاژ ترمز دستی 1200000
67 تعویض کالیپر چرخ عقب 1000000
68 تعویض دیسک چرخ عقب 800000
69 تعویض کاسه چرخ عقب 0
70 تعویض شلنگ ترمز عقب 800000
71 تعویض لنت عقب دو طرف 1200000
72 تعویض سیم ترمز دستی راست 800000
73 تعویض سیم ترمز دستی چپ 800000
74 عویض تفنگی ترمز دستی 1200000

ویرا

ردیف شرح خدمات ویرا
1 تعمیر کامل موتور 20000000
2 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر 12000000
3 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی 10000000
4 باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ 3500000
5 تعویض واشر درب سوپاپ 500000
6 تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم 2500000
7 تعویض زنجیر / تسمه تایمینگ 2500000
8 تعویض تسمه دینام 300000
9 تعویض تسمه کولر 300000
10 باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ 500000
11 تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها 400000
12 تعویض کاتالیزور دود بنک یک 400000
13 تعویض کاتالیزور دود بنک دو 400000
14 باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور 450000
15 تعویض ترموستات و پوسته ترموستات 400000
16 تعویض رادیاتور آب 600000
17 تعویض شیلنگ بالای رادیاتور 200000
18 تعویض شیلنگ زیر رادیاتور 300000
19 تعویض شیلنگ های بخاری 500000
20 تعویض دسته موتور راست 600000
21 تعویض دسته موتور چپ (زیر باطری) 1400000
22 تعویض دسته موتور عقب 600000
23 تعویض دسته موتور جلو 600000
24 تعویض باک بنزین توافقی
25 باز و بستن گیربکس جهت تعمیر گیربکس 6000000
26 باز و بستن گیربکس جهت تعویض کیت کلاچ 3500000
27 تعمیر پمپ کلاچ پائین 600000
28 تعمیر پمپ کلاچ بالا 1000000
29 باز و بست گیربکس جهت تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ 4300000
30 باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس 3000000
31 باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس 2000000
32 تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ 3000000
33 تعویض گردگیر پلوس راست سمت گیربکس 2000000
34 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ 2000000
35 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت گیربکس 2000000
36 تعمیر کامل جلوبندی بدون کمک 6000000
37 تعویض کمک های جلو هر عدد 2200000
38 باز و بستن طبق پایین و تعویض بوش 3000000
39 تعویض موج گیر هر طرف 1200000
40 تعویض قرقری راست فرمان 1500000
41 تعویض قرقری چپ فرمان 1500000
42 تعویض سیبک فرمان هر طرف 1000000
43 تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف 3000000
44 تعمیر کامل اکسل 8000000
45 بازویی راست اکسل 4000000
46 تعویض کمک عقب 2000000
47 تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ 2500000
48 تعویض موج گیر 1500000
49 میزان فرمان 300000
50 باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان 6500000
51 تعویض پمپ هیدرولیک 1000000
52 تعویض منبع هیدرولیک 800000
53 تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک 900000
54 تعویض شلنگ هیدرولیک 700000
55 تعویض یا تعمیر چهارشاخه فرمان 1800000
56 تعویض گردگیر فرمان چپ 600000
57 تعویض گردگیر فرمان راست 600000
58 شست و شوی سیستم هیدرولیک 1200000
59 تعویض بوستر و باز و سیتن پدال 3200000
60 تعویض موتور ABS و کالیبراسیون 2700000
61 تعویض پمپ ترمز بالا 1500000
62 تعویض کالیپر چرخ جلو 850000
63 تعویض دیسک چرخ جلو 850000
64 تعویض شلنگ ترمز جلو 600000
65 تعویض لنت جلو دو طرف 300000
66 بازدید لنت چهارچرخ و رگلاژ ترمز دستی 1200000
67 تعویض کالیپر چرخ عقب 800000
68 تعویض دیسک چرخ عقب 0
69 تعویض کاسه چرخ عقب 600000
70 تعویض شلنگ ترمز عقب 800000
71 تعویض لنت عقب دو طرف 1000000
72 تعویض سیم ترمز دستی راست 600000
73 تعویض سیم ترمز دستی چپ 600000
74 عویض تفنگی ترمز دستی 1200000

ایمپین

ردیف شرح خدمات ایمپین
1 تعمیر کامل موتور 20000000
2 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت تعویض واشر سرسیلندر 12000000
3 پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی 10000000
4 باز و بستن سینی و کارتل و تعویض اویل پمپ 3500000
5 تعویض واشر درب سوپاپ 500000
6 تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم 2500000
7 تعویض زنجیر / تسمه تایمینگ 2500000
8 تعویض تسمه دینام 300000
9 تعویض تسمه کولر 300000
10 باز و بستن تسمه دینام و فولی سر میل لنگ 500000
11 تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها 400000
12 تعویض کاتالیزور دود بنک یک 400000
13 تعویض کاتالیزور دود بنک دو 400000
14 باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع و انژکتور 450000
15 تعویض ترموستات و پوسته ترموستات 400000
16 تعویض رادیاتور آب 600000
17 تعویض شیلنگ بالای رادیاتور 200000
18 تعویض شیلنگ زیر رادیاتور 300000
19 تعویض شیلنگ های بخاری 500000
20 تعویض دسته موتور راست 600000
21 تعویض دسته موتور چپ (زیر باطری) 1400000
22 تعویض دسته موتور عقب 600000
23 تعویض دسته موتور جلو 600000
24 تعویض باک بنزین توافقی
25 باز و بستن گیربکس جهت تعمیر گیربکس 6000000
26 باز و بستن گیربکس جهت تعویض کیت کلاچ 3500000
27 تعمیر پمپ کلاچ پائین 600000
28 تعمیر پمپ کلاچ بالا 1000000
29 باز و بست گیربکس جهت تعویض کاسه نمد انتهای میل لنگ 4300000
30 باز و بستن پلوس جلو راست و تعویض کاسه نمد پلوس 3000000
31 باز و بست پلوس جلو چپ و تعویض کاسه نمد پلوس 2000000
32 تعویض گردگیر پلوس راست سمت چرخ 3000000
33 تعویض گردگیر پلوس راست سمت گیربکس 2000000
34 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت چرخ 2000000
35 تعویض گردگیر پلوس چپ سمت گیربکس 2000000
36 تعمیر کامل جلوبندی بدون کمک 6000000
37 تعویض کمک های جلو هر عدد 2200000
38 باز و بستن طبق پایین و تعویض بوش 3000000
39 تعویض موج گیر هر طرف 1200000
40 تعویض قرقری راست فرمان 1500000
41 تعویض قرقری چپ فرمان 1500000
42 تعویض سیبک فرمان هر طرف 1000000
43 تعویض بلبرینگ چرخ جلو و باز و بستن سگدست هر طرف 3000000
44 تعمیر کامل اکسل 8000000
45 بازویی راست اکسل 4000000
46 تعویض کمک عقب 2000000
47 تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ 2500000
48 تعویض موج گیر 1500000
49 میزان فرمان 300000
50 باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان 6500000
51 تعویض پمپ هیدرولیک 1000000
52 تعویض منبع هیدرولیک 800000
53 تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک 900000
54 تعویض شلنگ هیدرولیک 700000
55 تعویض یا تعمیر چهارشاخه فرمان 1800000
56 تعویض گردگیر فرمان چپ 600000
57 تعویض گردگیر فرمان راست 600000
58 شست و شوی سیستم هیدرولیک 1200000
59 تعویض بوستر و باز و سیتن پدال 3200000
60 تعویض موتور ABS و کالیبراسیون 2700000
61 تعویض پمپ ترمز بالا 1500000
62 تعویض کالیپر چرخ جلو 850000
63 تعویض دیسک چرخ جلو 850000
64 تعویض شلنگ ترمز جلو 600000
65 تعویض لنت جلو دو طرف 300000
66 بازدید لنت چهارچرخ و رگلاژ ترمز دستی 1200000
67 تعویض کالیپر چرخ عقب 800000
68 تعویض دیسک چرخ عقب 0
69 تعویض کاسه چرخ عقب 600000
70 تعویض شلنگ ترمز عقب 800000
71 تعویض لنت عقب دو طرف 1000000
72 تعویض سیم ترمز دستی راست 600000
73 تعویض سیم ترمز دستی چپ 600000
74 عویض تفنگی ترمز دستی 1200000