.

استفاده از ضد یخ در خودرو، تابستان ها هم لازم است