.

معنی واژه روغن سوزی در موتور خودرو چیست؟

  • ۰
روغن سوزی در موتور

معنی واژه روغن سوزی در موتور خودرو چیست؟

واژه روغن سوزی در موتور خودرو به‌طور عمومی به وضعیتی گفته می‌شود که روغن در پروسه کاری موتور به اتاق احتراق یا مناطق داغ موتور وارد شود و درنتیجه، به دلیل گرمای زیاد روغن تبخیر شده و به همراه گازهای خروجی اگزوز از موتور خارج شود.

“اطلاعات بیشتر”