.

نگهداری از خودروی فعلی یا خرید خودروی صفر مدل جدید؛ کدام بهتر است؟