.

تعویض یکی از کمک ها در سیستم کمک های بادی چه مشکلی ایجاد می کند؟

  • ۰
تعویض یکی از کمک ها در سیستم کمک های بادی

تعویض یکی از کمک ها در سیستم کمک های بادی چه مشکلی ایجاد می کند؟

جنسیس ۲۰۱۱ چهار درب به تعمیرگاه مراجعه کرد و اعلام کرد چند روز پیش کمک جلو چپ را عوض کرده است و چند روز بعد کمک سمت راست سوراخ شده است، چرا تعویض یکی از کمک ها در سیستم کمک های بادی کمک سمت دیگر را خراب می کند، علت چیست؟

“اطلاعات بیشتر”