.

قرار دادن پا روی داشبورد خطرناک است! هرگز این کار را انجام ندهید